İHALE DUYURUSU
23.07.2018


1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Şehir Stadı kiralama ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 51/g. Maddesine göre (Pazarlık Usulü) belirtilen tahmini bedel üzerinden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için  Türkiye' de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile,  özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- Geçici teminat İl Müdürlüğümüze ait Artvin Ziraat Bankasındaki 292 338 50-5002 no.lu hesaba yatırılabileceği gibi, Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Spor Genel Müdürlüğüne ait Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmenlikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. 
4- Kiralama ihalesinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına ait olup, vergi borcunun bulunmadığına dair belge ibraz edilmesi mecburidir.
5- Taşınmazların yıllık kira bedeli peşin tahsil edilecektir.

6- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmazın kira bedelini defaten (peşin) ödeneceği gibi, yıllık kira bedelinin 1/4'ü peşin, 4 eşit taksitle (taksit sayısına peşinat dahildir.) ödeyebilir.

7- Taşınmazın şartname, basit planı ve değer ekleri mesai saatleri içinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracaatla 100,00 TL şartname bedeli olarak görülebilir. 

8- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.artvin@gsb.gov.tr adresinden. İlan Olunur.