Uygulama Takvimi: Uygulama_Takvimi Mart

Genel Şartlar

Türk vatandaşı olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak,
Sağlık durumu yönünden, devamlı olarak görev yapılmasına engel bir durumu olmamak.

Başvuru Şekli, Yeri, Özel Şartlar ve Açıklamalar

Başvurmak isteyen eğitici/antrenörler, başvurularını şahsen edu.gsb.gov.tr adresi üzerinden 15 Nisan 02 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecektir.
Başvuru esnasında yönlendirmeye ihtiyaç duyulması halinde ilgili web sitesindeki ya da ilanımızda mevcut başvuru kılavuzundan yararlanılabilecektir.
Tam zamanlı özel sektör çalışanları ve Kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışanlar ilana başvuramayacaktır.
Spor branşları başvuruları için Ek-3, Gençlik branşları başvuruları için Ek-4 te yer alan belgelerin temin edilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeleri yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen eğitici/antrenörlerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.  
Başvuruda bulunan tüm eğitici/antrenörlerin başvuru sürecinde yaşayacakları tüm aksaklıklarda sorumluluk kendisine aittir.
Eksik, hatalı veya doğru olmayan belgelerin yüklenmesi halinde doğacak tüm sorumluluktan başvuru yapan eğitici/antrenör sorumludur.
Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen eğitici/antrenörler tüm haklarını kaybederler, eğitici/antrenör olarak görev yapamazlar. Bu durumun görev yapmaya başladıktan sonra ortaya çıkması halinde ise görevlendirmeleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, yapılmış olan sözleşmeleri feshedilir.

ÖNEMLİ  !!!!    Hali hazırda eğitici/antrenör olarak görev yapmakta olanların ve eğitici havuzunda bulunan tüm eğitmenler de yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Eğitim yönetim sistemi üzerinden başvuru yapmayan eğitim görevlisi adaylarının talepleri dikkate alınmaz, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmez.

 Dikkat Edilecek Hususlar

2023 yılı EYS eğitici havuzu  25 Mart – 14 Nisan 2024 tarihlerinde ilana çıkılarak 15 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihlerinde başvuruların eğiticiler tarafından şahsen edu.gsb.gov.tr adresinden yapılarak yeniden oluşturulacaktır. Tarihler ayrıca Ek-2’de ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.
Eğitici/antrenörler, eğitici başvurularını şahsen edu.gsb.gov.tr adresinden yapacak olup, yönlendirmeye ihtiyaç duyduklarında ilgili web sitesindeki başvuru kılavuzundan yararlanabilirler. Ayrıca İl Müdürlüklerinden de destek alabilirler.
Başvuruda bulunan tüm eğitici/antrenörlerin başvuru sürecinde yaşayacakları tüm aksaklıklarda sorumluluk kendisine aittir.
Hali hazırda eğitici/antrenör olarak görev yapmakta olanların ve eğitici havuzunda bulunan tüm eğitmenlerin de bilgilendirilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.
Hali hazırda üzerinde kurs görevi bulunan eğitici/antrenörlerin 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yeni başvuruda bulunmadıkları takdirde iş akitleri sonlandırılacaktır.
Yeni başvurular sonucunda kurul onayı verilen eğitici/antrenörlerin tüm ders ücretlerinin ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin tamamı tahakkuk modülü üzerinden ödenecektir.

BAŞVURU İÇIN İSTENEN BELGELER

Spor Branşları Başvuruları İçin İstenen Belgeler   

Gençlik Branşları Başvuruları İçin İstenen Belgeler 

 

UNVAN BİLGİLENDİRME

EYS SÖZLEŞME = HERHANGİ BİR YERDE ÇALIŞMAYAN

SÖZLEŞMELİ EĞİTMEN = KAMU HARİCİ ÇALIŞANLAR ( ÖZEL SEKTÖR HALK EĞİTİM VB. )

MEMUR EĞİTMEN = KAMUDA ÖĞRETMEN OLANLAR

MEMUR = 657 TABİ KAMU ÇALIŞANI

EMEKLİ EĞİTMEN= KAMUDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN